دسته بندی: حیوانات شگفت انگیز

مجلات حیوانات شگفت انگیز

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 14

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 14 از جمله مجلات نشر نبات به سردبیری صادق شهید ثالث بوده که به جهت آشنایی کودکان 3 تا 13 سال با حیات وحش و جانوران موجود در آن چاپ شده است. مجتبی سادات سرکی صاحب امتیاز و مدیر مسئول این مجله بی‌نظیر می‌باشد. طراحی لوگو و صفحه بندی آن را رسا تاسه برعهده داشته و ساناز کریمی و شهاب صادقی گرافیست‌های آن هستند. مدیریت بازرگانی این مجله را نیز شهریار کامکار برعهده داشته است.

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 12

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 12 مجله‌ای آموزنده و سرگرم کننده‌ای از نشر نبات به سردبیری صادق شهید ثالث، برای آشنایی کودکان 3 تا 13 سال با حیوانات جیات وحش چاپ شده است. مجتبی سادات سرکی صاحب امتیاز و مدیر مسئول این مجله‌ی بی‌نظیر است. ساناز کریمی و شهاب صادقی گرافیست‌های این مجله بوده و شهریار کامکار مدیریت بازرگانی آن را برعهده داشته است.

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 11

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 11 یکی از مجلات بی‌نظیر نشر نبات برای کودکان 3 تا 13 بوده که مجتبی سادات سرکی صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن است. این مجله به سردبیری صادق شهید ثالث برای آشنایی کودکان با حیوانات حیات وحش چاپ شده است. ساناز کریمی و شهاب صادقی گرفیست‌های این مجله بوده و شهریار کامکار مدیریت بازرگانی آن را برعهده داشته است.

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 10

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 4 مجله ای از نشر نبات با هدف آشنایی کودکان با انواع حیوانات است که موضوعات موجود در آن توجه والدین را نیز به خود جلب کرده است. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این مجله، مجتبی سادات سرکی بوده و سردبیری آن را صادق شهید ثالث بر عهده دارد.

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 9

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 4 مجله ای از نشر نبات با هدف آشنایی کودکان با انواع حیوانات است که موضوعات موجود در آن توجه والدین را نیز به خود جلب کرده است. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این مجله، مجتبی سادات سرکی بوده و سردبیری آن را صادق شهید ثالث بر عهده دارد.

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 8

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 4 مجله ای از نشر نبات با هدف آشنایی کودکان با انواع حیوانات است که موضوعات موجود در آن توجه والدین را نیز به خود جلب کرده است. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این مجله، مجتبی سادات سرکی بوده و سردبیری آن را صادق شهید ثالث بر عهده دارد.

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 7

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 4 مجله ای از نشر نبات با هدف آشنایی کودکان با انواع حیوانات است که موضوعات موجود در آن توجه والدین را نیز به خود جلب کرده است. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این مجله، مجتبی سادات سرکی بوده و سردبیری آن را صادق شهید ثالث بر عهده دارد.

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 6

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 4 مجله ای از نشر نبات با هدف آشنایی کودکان با انواع حیوانات است که موضوعات موجود در آن توجه والدین را نیز به خود جلب کرده است. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این مجله، مجتبی سادات سرکی بوده و سردبیری آن را صادق شهید ثالث بر عهده دارد.

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 5

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 4 مجله ای از نشر نبات با هدف آشنایی کودکان با انواع حیوانات است که موضوعات موجود در آن توجه والدین را نیز به خود جلب کرده است. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این مجله، مجتبی سادات سرکی بوده و سردبیری آن را صادق شهید ثالث بر عهده دارد.

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 4

مجله حیوانات شگفت انگیز شماره 4 مجله ای از نشر نبات با هدف آشنایی کودکان با انواع حیوانات است که موضوعات موجود در آن توجه والدین را نیز به خود جلب کرده است. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این مجله، مجتبی سادات سرکی بوده و سردبیری آن را صادق شهید ثالث بر عهده دارد.